ماموریت

ماموریت


آتنا سازمانی مردم نهاد است که با انگیزه ارتقای کیفیت زندگی زنان و کودکان از طریق پژوهش، آموزش و ارائه خدمات در راستای توانمندسازی زنان و کودکان با  ایجاد بنگاه های کارآفرینی و آموزش و حمایت آنان شکل گرفته است.

ماموریت آتنا عبارت است از:

  • حمایت و پشتیبانی زنان و دختران محروم جهت استعدادیابی و موفقیت در مسیر استعدادها و توانایی ها
  •  امدادرسانی به گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر زنان و دختران از طریق ایجاد خانه‌های حمایتی
  • شناسائی مسائل زنان از طریق انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهش های مرتبط با ارتباط با واحدهای دانشگاهی
  • افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مسائل زنان و دختران از طریق برنامه های ترویجی
  • توزیع عادلانه امکانات فرهنگی از طریق ایجاد کتابخانه و سایت برای استفاده زنان و دختران
  •  پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمندسازی دختران و زنان از طریق آموزش و حمایت به منظور ارتقای کیفیت زندگی و حفظ سلامت اجتماعی
  • ایجاد محیطی امن و جذاب از طریق آموزش، و حمایت از تمامی افراد جامعه از جمله زنان و مردان به منظور ارتقای کیفیت زندگی زنان 
  • ترویج حس مسئولیت پذیری در نیروهای متخصص

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر